اگر کارفرمای من برای مجوز کار درخواست نمی کند، چه کاری می توانم انجام دهم؟

اگر کارفرمای من برای مجوز کار درخواست نمی کند، چه کاری می توانم انجام دهم؟

خارجیانی که در ترکیه کار خواهند کرد باید قبل از شروع به کار مجوز کار دریافت کنند. درخواست مجوز کار توسط کارفرما از طریق “دولت الکترونیکE-Devlet,” انجام می شود.

در این زمینه، افراد تحت حمایت موقت در ترکیه و متقاضیان حمایت بین المللی باید دارای کارت مجوز کار باشند که نشان می دهد قبل از شروع به کار برای کار در آن محل کار تایید شده اند.

اگر به صورت غیر رسمی به عنوان یک خارجی در ترکیه کار می کنید، می توانید با تماس با کانال های شکایت زیر، اخطارها و شکایات خود را ارسال کنید:

  • می توانید با مرکز ارتباطات وزارت خانواده، کار و خدمات اجتماعی “ALO 170” تماس بگیرید.
  • می توانید شکایات خود را به نزدیکترین اداره تامین اجتماعی استان یا مرکز تامین اجتماعی ارسال کنید.
  • می توانید شکایت خود را به CIMER، مرکز ارتباطات ریاست جمهوری بنویسید.

شما موظف هستید اطلاعات هویتی خود را در طول شکایاتی که از این طریق انجام می شود به اشتراک بگذارید. با این حال، این اطلاعات هرگز با کارفرمایان یا اشخاص ثالث به اشتراک گذاشته نمی شود. پس از رسیدگی به شکایات شما، بازرسی و بررسی های لازم توسط سازمان تامین اجتماعی در مدت زمان کوتاهی انجام می شود.