حمایت بین المللی و نوع های آن چیست؟

حمایت بین المللی و نوع های آن چیست؟

حمایت بین المللی

همانگونه که بر اساس حق شهروندی در سیستم قضایی بین المللی، فرد حق حمایت از دولتی که شهروندش میباشد را دارد، دولتها نیز مسئول حمایت از شهروندانشان میباشند. در صورتی که یک دولت این مسئولیتش را به جای نیاورد، مکانیزمهای جایگزین دیگری که از فرد حمایت مینماید، وجود دارد و این مکانیزمها، به عنوان حمایت بین المللی نامیده میشود. بدین ترتیب فرد خارجی که از حمایت کشور خود محروم مانده است، باری دیگر تحت حفاظت گرفته میشود.

 

در صورتی که به دلیل نژاد، دین، تابعیت، عضویت در گروهی خاص و یا تفکرات سیاسی، مورد ظلم قرار می گردد و به همین دلیل در خارج از کشوری که شهروندش میباشید، زندگی میکنید و از حمایت کشورتان برخوردار نمیباشید، میتوانید برای دریافت حمایت بین المللی  مراجعه نمایید. حمایت بین المللی  در کشور ما، به شکل پناهنده، پناهنده مشروط و حمایت ثانویه میباشد. موقعیتی که به شما داده خواهد شد، بستگی به معیارهایی چون، کشوری که از ان آمده اید، هدفتان از آمدن به ترکیه و تابعیتتان دارد.

 

 1. انواع حمایت بین المللی

پناهنده

به  فرد خارجی به دلیل حوادثی که در کشورهای اروپایی رخ داده است، بنا به دلایل نژادی، دینی، تابعیتی، عضویت در گروهی خاص و یا تفکرات سیاسی، ترس از اینکه مورد ظلم قرار گیرد و به همین دلیل در خارج از کشوری که شهروندش میباشد، زندگی میکند و از حمایت کشورش برخوردار نمیباشد و یا بر اساس ترسی که دارد، نمیخواهد تا از حمایت کشورش استفاده کند و یا به فرد بی وطن که به دلیل یک چنین حوادثی در خارج از کشوری که قبلا اقامت داشته است، میباشد و یا قادر نیست به آنجا بازگردد و یا به دلیل ترس مذکور نمیخواهد به کشورش بازگردد، پس از طی امور تعیین وضعیت افراد، حق پناهندگی داده میشود.

 

پناهنده مشروط

به فردی که به دلیل حوادثی که در کشورهای اروپایی رخ داده است، با ادعای اینکه حائز شرایط پناهندگی میباشد در مسیر پناهندگی در کشور ثالث، میباشد و از ترکیه درخواست حمایت بین المللی  کرده است، پناهنده مشروط گفته میشود. به پناهنده مشروط، تا زمانی که در کشور ثالث اسکان یابد، اجازه اقامت در ترکیه داده میشود.

 

حمایت ثانویه

فردی که پناهنده و یا پناهنده مشروط  قلمداد نمی گردد ولی در صورتی که به کشور خود و یا کشوری که اقامت میکرده است، انتقال داده شود؛

 1. a)      به مجازات مرگ محکوم گردد و یا به اعدام محکوم شود،
 2. b)      تحت شکنجه، مجازات غیرانسانی و یا غیر حیثیتی  قرار گیرد،
 3. c)      در صورت به میان آمدن درگیریهای مسلحانه بین المللی و یا داخل کشور، به علت اقدامات خشونت باری که تفاوتی بین مردم قائل نمیشود، با تهدید جدی مواجه باشد و بنا به این دلایل نتواند از حمایت کشور محل اقامتش و یا کشور متبوعش برخوردار گردد و یا نخواهد که از وی حمایت شود، پس از امور تعیین وضعیت، حمایت ثانویه در حق وی صادر میشود.

 

 1. مراجعه برای حمایت بین المللی

مراجعه برای حمایت بین المللی را باید از گذرگاههای مرزی  و یا اداره مهاجرت استانی که در آن اقامت دارید، انجام دهید. بر اساس قوانین، خود فرد باید برای حمایت بین المللی مراجعه کند.در صورتی که کل خانواده  دارای شرایط مشابهی باشید، میتوانید به نام همه اعضای خانواده تان مراجعه کنید. در صورتی که اعضای خانواده بزرگتر از ۱۸  سال باشند، خودشان باید برای دریافت حمایت بین المللی مراجعه کنند و یا برای مراجعه شما به وکالت از وی، باید موافقنامه ارائه دهند.

 

“برگه شناسایی  درخواست کننده حمایت بین المللی” که درآن تقاضای فرد برای درخواست حمایت بین المللی درج شده است و حاوی شماره شناسایی خارجی که با ۹۹ شروع می شود می باشد ،برای درخواست کننده که مراحل ثبت نام او به اتمام رسیده و همچنین در صورت وجود برای اعضای خانواده او صادر می شود.

نکته مهم:

پس  از پایان اعتبار برگه شناسایی باید فرد مراجعه کننده حمایت بین المللی با مراجعه به مدیریت اداره مهاجرت استانی جهت تمدید مدت اعتبار برگه اقدام نماید.

 

این برگه نشان میدهد که شما برای حمایت بین المللی مراجعه کرده اید. این برگه که به جای کارت شناسایی استفاده میشود، هزینه ای ندارد. مدت اعتبار برگه شناسایی درخواست کننده حمایت بین المللی یک سال بوده و تا زمان مشخص شدن نتیجه ارزیابی درخواست حمایت بین المللی، این برگه هر یک سال یک بار تمدید میشود.

 

پس  ازارائه درخواست جهت حمایت بین المللی، از سوی مدیریت اداره مهاجرت استانی وقت ملاقات برای شما تعیین خواهد شد. در صورت لزوم  ممکن است جلسه های ملاقات بیشتری انجام شود. پس از جلسه ملاقات روند ارزیابی پرونده شما آغاز خواهد گردید.

 

 1. انصراف از درخواست و یا درخواستی که به نظر می رسد انصراف داده است

همانگونه که میتوانید از مراجعه برای حمایت بین المللی منصرف شوید، در صورتی که مسئولیتهایی که در قبال این مراجعه دارید را عمل نکنید، به طور اتوماتیک مراجعه شما لغو می گردد. بنا به دلایلی چون بازگشت به کشورتان و یا مهاجرت به کشوری دیگر، میتوانید از مراجعه خود منصرف کنید.

نکته مهم:

 • در صورتی که ۳ بار متوالی به ملاقاتی که معین شده است، نروید،
 • از محلی که تحت نظارت می باشید، فرار کنید،
 • بدون داشتن دلیل موجه، سه بار پی در پی مسئولیت اعلام محل اقامتتان را انجام ندهید،
 • به محل اقامتی که مشخص شده است نرفته و یا محل اقامت خود را بدون اجازه ترک کنید،
 • از ارائه اطلاعات شناسایی خودداری نمایید،
 • به مسئولیتها در ثبت نام و ملاقات، پایبند نباشید، مراجعه شما لغو خواهد شد.

 

برای انصراف از مراجعه، میتوانید به صورت کتبی از اداره مهاجرت استان درخواست کنید. با انصراف از مراجعه و یا قلمداد نمودن آن، همه امور مرتبط با مراجعه شما، متوقف خواهد شد.

 

 1. ملاقات و ارزیابی

پس از مراجعه برای حمایت بین المللی، اداره مهاجرت استانی که مراجعه کرده اید، به شما  تاربخ  وقت ملاقات برای مصاحبه خواهد داد. در صورتی که نیاز باشد، با شما ملاقات اضافه نیز انجام خواهد شد. پس از اتمام ملاقات، روند ارزیابی آغاز خواهد شد.

 

مراجعه برای حمایت بین المللی، طی ۶ ماه ارزیابی خواهد شد. در صورتیکه طی این مدت ارزیابی به اتمام نرسد، به شما اطلاع داده خواهد شد. در صورت قبول مراجعه شما پس از ارزیابی، برگه شناسایی فرد دارای حمایت بین المللی که حاوی اطلاعات شناسایی شما، شماره کارت شناسایی اتباع خارجی که با ۹۹ آغاز می گردد و اجازه اقامت میباشد، برای شما تنظیم خواهد شد. این  برگه مشمول هیچ گونه هزینه ای نمی باشدو جایگزین اجازه اقامت است.

 

 1. c.حقوق و وظایف طی روند مراجعه و ثبت نام

در هنگام مراجعه و ثبت نام، باید اطلاعات شناسنامه ای خود را به شکلی صحیح ابراز داشته و اسناد و برگه هایی که هویت شما را ثابت مینماید، ارائه دهید. در صورتی که اطلاعات ناقص و یا نادرست ابراز گردد، موجب نتیجه منفی در مراجعه برای حمایت بین المللی شده و مانع استفاده شخص از حقوق و خدمات خواهد گردید.

 

در صورتی که درخواست نمایید، طی امور مراجعه، ثبت نام و ملاقات، مترجم به شما اختصاص داده خواهد شد.

 

کودکان بی سرپرست، معلولین، سالمندان، زنان باردار، مادر و یا پدری که به تنهایی همراه با فرزندش میباشد و افرادی که تحت حمله جنسی و یا شکنجه قرار گرفته و یا تحت خشونت روانی، بدنی و یا جنسی قرار گرفته اند، در رابطه با حقوق و خدمات حین مراجعه و روند انجام امور، در اولویت خواهند بود.

 

باید در استان و یا مرکز پذیرش و اسکانی که در کارت شناسایی فرد مراجعه کننده برای حمایت بین المللی و یا فردی که به عنوان سر پرونده میباشد، مشخص گردیده است، اقامت نمایید.

 

اگر برای مدتی کوتاه به شهر دیگری سفر خواهید کرد، فراموش نکنید که باید گواهی اجازه سفر را از اداره مهاجرت استان دریافت نمایید. به همین شکل، در صورتی که مایلید به شکلی مداوم، شهر محل اقامتتان را تغییر دهید، باید به اداره مهاجرت رفته و تقاضا کنید.

نکته مهم:

 • اطلاعات به روز در رابطه با وضعیت اشتغال را طی ۳۰ روز باید اعلام نمایید.
 • درآمد، اموال منقول و غیر منقول خود را باید طی ۳۰ روز اعلام کنید.
 • تغییرات در محل اقامت، شناسنامه و وضعیت تاهل را باید طی ۲۰ روز کاری به اداره مهاجرت استان اعلام کنید.

 

منبع: https://liveinturkiye.com/fa/Page/132/