در ترکیه کارهای ثبت نام را به پایان رساند UNHCR

در ترکیه کارهای ثبت نام را به پایان رساند UNHCR

 کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان در ترکیه علام کرده که دیگر در ترکیه ثبت 10Eylül2018در تاریخ

نام نمی کند. بیانیه چنین بود ؛

“اداره کل مدیریت مهاجرت به عنوان مؤسسه ملی تعیین شده توسط قانون خارجیان و حفاظت بین المللی مسئول ثبت و ارزیابی درخواست های حفاظت بین المللی است. کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان در طول مرحله استقرار، حمایت بین المللی از اداره کل مدیریت مهاجرت، از جمله ثبت نام متقاضیان و مراحل ارجاع، حمایت کرده است. از تاریخ 10سبتمبر 2018 علام می کنیم که دیگر ثبت نام نمی کنیم.

با توجه به قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی، خارجی هایی که برای حفاظت بین المللی مراجعه می کنند،وقتی که به ترکیه وارد شدند، به اداره  کل مدیریت مهاجرت که در شهر آنهاست باید مراجعه بکنند.

مدریت ولایت اداره مهاجرت، ثبت نام هایی که از طرف افراد شروع می شود ، باید تمام کنند .

کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان در ترکیه برای دارندگان حفاظت بین المللی و وضعیت خدمات مشاوره به فعالیت حفاظت ادامه می داد.اگر شما نیاز به حفاظت دارید ویا می خواهید درباره حقوق تان در ترکیه اطلاع بگیرید، می توانید به نهاد کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان مراجعه نمایید. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل با رضایت متقاضیان دسترسی به متقاضیان حفاظت بین المللی و اطلاعات مربوط به درخواست های حفاظت بین المللی را ادامه خواهد داد.

 

در این مدت :

1.متقاضیان حمایت از حقوق بین الملل که قبلا توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل ثبت شده و به ولایات فرستاده شده اند:

  • شما باید به اداره مهاجرات در استان بروید تا درخواست محافظت بین المللی را مطرح کنید، همانطور که در نامه اعزام شده توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل آمده است.
  • کمیساریای عالی پناهندگان و همکاران برای درخواست حفاظت بین المللی و صاحبان وضعیت همچنان به ارائه خدمات حفاظت، از جمله مشاوره ادامه خواهد داد.اگر نیاز به مشاوره یا محافظت دارید می توانید به کمیساریای عالی پناهندگان و همکاران مراجعه نمایید.
  • کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل با رضایت متقاضیان دسترسی به متقاضیان حفاظت بین المللی و اطلاعات مربوط به درخواست های حفاظت بین المللی را ادامه خواهد داد.

2.افرادی که تازه به ترکیه آمده اند و هنوز در اداره مدیریت مهاجرت  ثبت نشدند:

  • لطفا پس از ورود به ترکیه خیلی سریع به اداره مدریت مهاجرت بروید و ثبت نام بکنید.
  •  برای گرفتن حفاظت بین المللی از اداره مدریت مهاجرت نیازی نیست که از کمیساریای عالی پناهندگان نامه انتقالی بگیرید. می توانید به اداره مهاجرت که در شهر تان وجود دارد مراجعه نمایید.
  • اگر در اداره مهاجرت ثبت می شوید می توانید در ترکیه قانونی بمانید. برای شما یک کارت شناسایی آماده می شود که در روی آن شماره خارجی تان نوشته می شود.این کارت هویت مطابق با قانون جمهوری ترکیه شما را به حقوق و خدمات خود خواهد رساند.
  • در حالی که درخواست های حمایت بین المللی در 81 ولایت دریافت می شود، در بعضی از استان ها، اقامت دائم تحت مجوز قانونی مجاز نیست.اگرشما  به یکی از استانهایی که مجاز به اقامت نیستید ،مراجعه کردید شما را انتقال می دهند که اقامت بلند مدت بگیرید. (استان های سبز در روی نقشه)
  • اداره مدیریت مهاجرت و میزهای محافظ ،  نیازهای محافظت شما یا شرایط حساس را تعیین می کنند.اگر شما نیاز خاصی دارید، لطفا مصاحبه کننده را که در اداره مدریت مهاجرت کار می کند ، مطلع کنید.
  • بسته به ارزیابی، درخواست شما می تواند اولویت داده شود.کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل با رضایت متقاضیان دسترسی به متقاضیان حفاظت بین المللی و اطلاعات مربوط به درخواست های حفاظت بین المللی را ادامه خواهد داد.