آیا در تعطیلات ملی و عمومی کار کردن اجباری است؟

آیا در تعطیلات ملی و عمومی کار کردن اجباری است؟

درباره کار کردن در روزهای تعطیلات رسمی و عمومی بستگی به قراردادی دارد که بین کارفرما و کارگر امضا می شود. ولی اگر قانونی بین کارگر و کارفرما وجود ندارد ، کارفرما برای کار کردن کارگر در روزهای تعطیلات رسمی و عمومی باید اول از کارگر تایید بگیرد.