اگر شغلم را عوض کنم باید اطلاع بدهم؟

اگر شغلم را عوض کنم باید اطلاع بدهم؟

بله اگر شما از کار خارج می شوید مجوزکارتان باطل می شود. مدت باطل کردن تان از طرف شرکت شروغ می شود. این لغو باید حداکثر ظرف 15 روز پس از خاتمه قرارداد انجام شود. اگر شما می خواهید در یک شغل جدید شروغ به کار کنید ، کارفرمای جدید تان  می تواند به جای شما بعد از لغو شدن مجوز کار قدیمی تان درخواست بدهد.