برای تمدید کردن مجوز کار مراجعه کرده ایم تا وقتی که نتیجه اش مشخص شود می توانم به کارم ادامه بدهم؟

برای تمدید کردن مجوز کار مراجعه کرده ایم تا وقتی که نتیجه اش مشخص شود می توانم به کارم ادامه بدهم؟

بله،از وقتی که تاریخ مجوز کار تان پایان رسید (به شرط اینکه مدت 45 روز را از دست ندهید و محتوای کارتان را تغییر ندهید)می توانید همان کاری که انجام می دادید را ادامه بدهید.این مدتی که کار کرده اید، کار قانونی محسوب می شود و مسئوليت شما،مقامات مرتبط و کارفرما همچنان ادامه می دهد.