در حالی کار کردن با مجوز کار، اگر مریض می شوم و یا اگر دچار حوادث کاری می شوم، حقوق من چیست؟

در حالی کار کردن با مجوز کار، اگر مریض می شوم و یا اگر دچار حوادث کاری می شوم، حقوق من چیست؟

در این مورد بین افرادی که با مجوز کار کار می کنند و شهروندان جمهوری ترکیه هیچ تفاوتی وجود ندارد. در این مورد، مقررات مربوط به قوانین مربوطه درباره شما اعمال می شود.