در صورت کار کردن در تعطیلات هفته ، اجرت چگونه پرداخت می شود؟

در صورت کار کردن در تعطیلات هفته ، اجرت چگونه پرداخت می شود؟

کار در تعطیلات آخر هفته باید به عنوان اضافه کاری محسوب شود چرا که بیش از 45 ساعت کار در هفته است .   به عنوان مثال، هنگامی که یک کارگر در روز یکشنبه که تعطیل است کار می کند، این کارگر هم مانند یک روز عادی و هم مانند یک روز تعطیل کار خواهد کرد و حق دریافت مبلغ اضافی خواهد داشت که با افزایش 50٪، یعنی یک سوم و نیمی در روز، پرداخت می شود، بنابراین کارگر مجموعا دو و نیم  روز حقوق را برای یک روز تعطیل آخر هفته خواهد گرفت.