مجوز کارم رد شده ، چه حقوقی دارم؟

مجوز کارم رد شده ، چه حقوقی دارم؟

مجوز کار تان که توسط وزارت کار،خدمات اجتماعی و خانواده می دهد ویا تمدید می شود یا رد می شود ویا لغو می شود درباره این موضوغ ها را با به شما می فرستد یا به کارفرما شما می فرستد