سیستم مراجعه مجوز کار برای خارجی ها تمدید شده است.

سیستم مراجعه مجوز کار برای خارجی ها تمدید شده است.

اگر به نام خارجی در ترکیه می مانید ویا دارای وضعیت حفاظت موقت هستید،کارفرمایی که می خواهید با ایشان کار بکنید به جای شما باید درخواست مجوز کار بکند. با این سیستم جدید که از طرف وزارت حدمات اجتماعی،کار و خانواده از 2018 ایجاد شده، مدت مراجعه آسانتر شده و همه کارها به وسیله سیستم الکترونیکی حل می شود.

 کارفرمایی که می خواهید با ایشان کار بکنید ، باید براساس دستورالعمل زیر اقدام کند:

  • برنامه های کاربردی باید از طریق سیستم دولت الکترونیک از طریق امضای الکترونیکی ساخته شوند.
  • متقاضی (کارفرمای یا نماینده اش) و هر شخص خارجی که درخواست اجازه کار، مستقل یا نامحدود را در هر درخواست کار انجام دهد؛ لازم است یک حساب گپ داشته باشد که واجد شرایط دریافت اطلاعات الکترونیکی است.
  • اگر مراجعه کننده ، امضای الکترونیکی و حساب کپ ندارد ممکن نیست که به مجوز کار مراجعه نماید.
  • در سیستم جدید، اولین ثبت نام از محل کار (خدمات خارج از خانه)از طرف مسئولان موسسه تامین اجتماعی انجام می شود. و بعدا این افراد از طریق سیستم به نام شرکت ها یا موسسات شان به جای شما مراجعه می کند.
  • مراجعه ها با امضای الکترونیکی انجام می شود ، از این رو نیازی نیست که به وزارت فرم مراجعه، درخواست و یا هر نوع کاغذی ارسال کنید.
  • در سیستم قدیمی درخواست هایی که انجام نشده، از سیستم قدیمی ادامه خواهد یافت.
  • مراجعه هایی که در سیستم قدیمی انجام شده ولی هنوز تمام نشده بعد از تاریخ 2018/02/26غیر فعال شده اند و برنامه های کاربردی در این مورد باید از طریق سیستم جدید ساخته شوند.